паркинг бариери

Автоматизираните паркинг бариери са механично препятствие, управлявано автоматично, посредством електронен терминал. Такива можем да видим около почти всички големи търговски и административни сгради, с наличие на обособено място за престой на автомобили. Сградите със специално предназначение, както и местата, в които престоят е платен  също разполагат с подобни съоръжения, като вариациите са в големината, броя и модулите, интегрирани в една подобна система.

Какво е тяхното предназначение?

Целта на автоматизираните съоръжения за контрол на достъпа от типа ‘’бариера’’ е да осигури автоматизация и оптимизация на различните паркинг зони. Една автоматизирана паркинг система осигурява комплексно управление на местата за паркиране, като в същото време с нея се намалява броят на лицата, необходими за осъществяване на контрол над трафика в паркинг зоната.

Една подобна система може да работа с допълнително интегрирани модули, чрез които освен автоматизиране на входно изходния пропускателен режим да се извършва и самотаксуване, чрез разплащателни терминали. Автоматизираните паркинг бариери позволяват също и да се осигури свободен достъп на служители чрез въвеждане на контролери за управление на служебни и абонаментни карти. По този начин се ограничава достъпът на външни лица в частни обекти.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА
ВИ ПРЕДЛОЖИМ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО РЕШЕНИЕ
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Предимства на автоматизираното управление на паркинги

Чрез внедряването на една автоматизирана паркинг система се постигат няколко много важни цели. На първо място се осигурява пълен контрол и наблюдение на автомобилите, преминаващи и извършващи престой в дадена паркинг зона, а в случаите, когато престоят се заплаща се гарантира много по-висока събираемост на дължимите такси. Ето и останалите предимства на паркинг бариерите:

Намаляване на персонала, необходим за обслужване на паркинга

Както платените паркинги, така и местата, където заплащането на престоя е второстепенна услуга търсят висока събираемост на дължимите от всички автомобили такси. Системата, когато в нея е интегриран разплащателен терминал позволява самотаксуване на преминаващите, без за целта е да нужно наличието на каси и касиери. Отчетността на събраните средства също е много по-висока, тъй като системата е напълно защитена от грешки при отчитане на извършените плащания.

Статистика за моментното състояние на паркинга

Наличието на свободен брой парко места е проблем на местата, където липсва автоматична система. С автоматизираните паркинг съоръжения, този проблем е изключен, тъй като системата може по всяко време да изготви статистика за моментното състояние на паркинга и да посочи каква част от него е заета и кои и къде са свободните зони.

Позволява автоматизирането на служебни зони за паркиране

Служебните паркинг зони са мястото, от което започва пропускателния режим в една бизнес или административна сграда. Чрез автоматизираните бариери се осигурява достъп на всички оторизирани лица и се отказва правото на преминаване на случайни посетители в зоната. Системата позволява да се използват и допълнителни модули, като наред с пропускането се извърши и контрол на работното време на служителите.

Къде намират най-голямо приложение автоматизираните паркинг бариери?

Автоматичните паркинг бариери се използват най-често в зони, където достъпът до местата за паркиране е платен или контролиран. Това са най-често:

  • Паркинги и гаражи;
  • Търговски центрове;
  • Хотели;
  • Летища;
  • Болници;
  • Общински и административни сгради;
  • Жилищни и офис сгради;
  • Производствени предприятия;
  • Спортни съоръжения и стадиони и др.

На всяко място, където има изградена и правилно функционираща автоматизирана система, броят на инцидентите и кражбите от автомобили е значително по-малък, защото с нея се постига максимален контрол, отчетност и гъвкаво управление на зоните за паркиране.